Мемориальные музыкальные инструменты: проблемы изучения, сбора и популяризации

 

                                                                                 

Международная научно-практическая конференция «Мемориальные музыкальные инструменты: проблемы изучения, сбора и популяризации»

Дата проведения конференции: 27 октября 2017 года

Место проведения: Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, город Алматы, Республика Казахстан

Тематические направления конференции:

  • Проблемы изучения мемориальных музыкальных инструментов
  • Тенденции и возможности развития народного музыкального творчества
  • Эффективность систематизации различных методов популяризации народного музыкального искусства
  • Выявить основные проблемы сбора и трансляции музыкального наследия

Язык конференции – казахский, русский, английский

 

                                                Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

                                                   Алматы қаласы Мәдениет және архивтер басқармасы

                                                          «Алматы қаласы музейлер бірлестігі» КМҚК

                                                   Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі

 

             МЕМОРИАЛДЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАР: ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ, ЖИНАУ ЖӘНЕ НАСИХАТТАУ

                                                  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

                                                                             БАҒДАРЛАМА

 

                                                                     Алматы, 27 қазан 2017 ж.

 

                                                Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

                                                     управление культуры и архивов города Алматы

                                                        КГКП «объединение музеев города Алматы»

                                             Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

 

      «МЕМОРИАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, СБОРА И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ»

                                                     Международная научно-практическая конференция

                                                                                 ПРОГРАММА

 

                                                                       Алматы, 27 октября 2017 г.

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ АЛҚАСЫ

 

Төраға:

 

Ұ.М. Байбосынова – ф.ғ.к., жыршы. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің жетекшісі

 

Төрағаның  орынбасарлары:

 

Д.Ж. Жайлыбаев гуманитарлық ғылымдар магистрі, этнограф, Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі, ғылым бөлімінің меңгерушісі

Б.І. Қалнияз – өнертану ғылымдарының магистрі, Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің ғылыми қызметкері

А.А. Нұрақын – өнертану ғылымдарының магистрі, Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің ғылыми қызметкері

 

Мүшелері:

 

Ш.О. Ибрашева – т.ғ.к., Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің аға ғылыми қызметкері

Р. Қайратұлы – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің ғылыми қызметкері

Қ.Б. Күлеш – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің кіші ғылыми қызметкері

 

Жауапты хатшылар:

 

Ж.Н. Қожахан – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің қор сақтаушысы

Г.Г. Абдуллинова – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің қызметкері

Қ.Ж. Жұбатқанова – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің қызметкері

 

Баспасөз орталығы:

А. Нұрақын – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің сайты yqlasmusmuseum.kz

E-mail:

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

 

Председатель:

 

У.М. Байбосынова – к.ф.н., сказитель. Заслуженный деятель Казахстана, руководитель музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

 

Заместители председателя:

 

Д.Ж. Жайлыбаев – магистр гуманитарных наук, заведующий научным отделом этнограф, музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

Б.И. Калнияз – магистр искусствоведения, научный сотрудник музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

А.А. Нуракын – магистр искусствоведения, научный сотрудник музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

 

Члены:

 

Ш.О. Ибрашева – к.и.н., старший научный сотрудник музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

Р. Кайратулы – научный сотрудник музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

К.Б. Кулеш – научный сотрудник музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

 

Ответственные секретари:

 

Ж.Н. Кожахан – хранитель фонда музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

Г.Г. Абдуллина – сотрудник музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

К.Ж. Жубатканова – сотрудник музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

 

Пресс-центр:

 

А.А. Нуракын – сайт музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа yqlasmusmuseum.kz

E-mail:

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

 

Өту мерзімі                                      27 қазан 2017 жыл

Дата проведения

 

Өтетін орны                                     Алматы қ., Ықылас атындағы халық

Место проведения                           музыкалық аспаптар музейі, Зенков к., 24 А

                                                          Конференция залы

 

Қатысушыларды тіркеу                  сағат 09.00.

Регистрация           

 

Конференцияның ашылуы             сағат 10.00.  

Открытие конференции

 

Регламент                                          Негізгі баяндамалар: 10-15 мин.

                                                        Жарыссөз: 5 мин.

 

                                                            Конференция қазақ, орыс және ағылшын

                                                            тілдерінде жүргізіледі

 

10.00. – 12.40.   

Пленарлық мәжіліс / Пленарное заседание

 

13.00. – 14.00.

Үзіліс / Перерыв

 

14.00. – 15.45.

Секциялық мәжілістер / Секционные заседания

 

15.45. – 16.00.

Конференция қорытындысы, ұсыныстар қабылдау

Подведение итогов, принятие рекомендаций

 

16.30. – 17.30.

Кофе-брейк

Конференцияның салтанатты жабылуы

Торжественное закрытие конференции

 

Секция 1

Мемориалдық музыкалық аспаптарды ғылыми-зерттеу мәселелері

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Зенков к., 24А. Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі, Мәжіліс залы

 

Проблемы изучения мемориальных музыкальных инструментов

Республика Казахстан, город Алматы, ул. Зенкова 24А. Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа. Конференц зал

 

Секция 2

Халық музыкалық шығармашылығының даму мүмкіндіктері мен үрдістері

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Зенков к., 24А. Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі, Мәжіліс залы

 

Тенденции и возможности развития народного музыкального творчества

Республика Казахстан, город Алматы, ул. Зенкова 24А. Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа. Конференц зал

 

Секция 3

Халық музыкалық өнерін насихаттаудың әр түрлі әдістерін жүйелеудің тиімділігі

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Зенков к., 24А. Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі, Мәжіліс залы

 

Эффективность систематизации различных методов популяризации народного музыкального искусства

Республика Казахстан, город Алматы, ул. Зенкова 24А. Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа. Конференц зал

 

Секция 4

Музыкалық мұраны жинақтау және жариялаудың негізгі проблемаларын анықтау

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Зенков к., 24А. Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі, Мәжіліс залы

 

Выявить основные проблемы сбора и трансляции музыкального наследия

Республика Казахстан, город Алматы, ул. Зенкова 24А. Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа. Конференц зал

 

17.00. – 17.30.

Конференцияның салтанатты жабылуы / Торжественное закрытие конференции

ҚР., Алматы, Момышұлы көшесі 5. Мультимедиялық дәстүрлі музыка орталығы

РК., г. Алматы , ул. Момышулы 5. Мультимедийный центр традиционной музыки

 

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

 

Модератор: ЖАЙЛЫБАЕВ ДӘУЛЕТ ЖАҚСЫМҰРАТҰЛЫ – гуманитарлық ғылымдар магистрі, этнограф, Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі, ғылым бөлімінің меңгерушісі (Алматы қ., Қазақстан)

 

10.00. – 10.15.

БАЙБОСЫНОВА ҰЛЖАН МӘЛІКАЙДАРҚЫЗЫ – ф.ғ.к., жыршы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің жетекшісі (Алматы қ., Қазақстан)

Алғы сөз

 

10.15. – 10.30.

СТАМҒАЗИЕВ РАМАЗАН ӨМІРӘЛІҰЛЫ – дәстүрлі әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, «Құрмет» орденінің иегері, Т. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясы, «Дәстүрлі ән музыкасы» кафедрасының меңгерушісі (Алматы қ., Қазақстан)

Алашын әнімен тербеген...

 

10.30. – 10.45.

ЖҮСІПОВ БЕРІК ф.ғ.к., доцент, эпик жыршы, «Алатау» дәстүрлі өнер театрының директоры (Алматы қ., Қазақстан)

Көшеней жыршы

 

10.45. – 11.00.

ШҮКІМАН ЕРКІН әнші, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы (Алматы қ., Қазақстан)

Қазақтың  сұржекей әншісі

 

11.00. – 11.15.

ӘБУҒАЗЫ МҰРАТ ҚАЗЕНҰЛЫ – күйші, өнер зерттеуші, ҚР Мәдениет қайраткері, Т. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясының доценті (Алматы қ., Қазақстан)

Домбырашылық дәстүрдің дүлділі

 

11.15. – 11.30.

САБЫРОВА ӘЛИЯ СҰЛТАНМҰРАТҚЫЗЫ – ө.ғ.к., Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының Музыкатану кафедрасының доценті (Алматы қ., Қазақстан)

Күйтанудың тарланы

 

11.30. – 11.45.

ГЕЦЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА – кандидат искусствоведения, Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки, Зав. отделом музыкальных инструментов, изо материалов и фондовых записей. Кандидат искусствоведения (Россия, г. Москва)

Мемориальные музыкальные инструменты из коллекции ВМОМК имени М.И. Глинки: к вопросу изучения и популяризации

 

11.45. – 12.00.

ҚАЛНИЯЗ БАҚЫТЖАН ІЗІМҒАЛИҰЛЫ – өнертану ғылымдарының магистрі, Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан)

Мемориалдық аспаптардың музейге түсу жолы: Ақан сері домбырасы мысалында

 

12.00. – 12.15.

ҚОЖАХАН ЖАНСАЯ НУРХАНҚЫЗЫ – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің қор сақтаушысы (Алматы қ., Қазақстан)

Музей қорындағы мемориал экспонаттар ішіндегі домбыра аспабының ерекшелігі

 

12.15. – 12.30.

КҮЛЕШ ҚУАНЫШ БЕКАРЫСҰЛЫ – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің кіші ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан)

Ықылас музейі қорындағы археологиялық қазба жұмыстарынан табылған музыкалық аспаптар

 

12.30. – 12.40.

Пленарлық мәжілістің қорытындысын шығару

Общие итоги пленарного заседания

 

Пленарлық мәжіліске қатысушылардың суретке түсуі

Коллективное фото участников пленарного заседания

 

Бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбат беру

Интервью средствам массовой информации

 

Секция 1

 

МЕМОРИАЛДЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАРДЫ

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕМОРИАЛЬНЫХ

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

 

Алматы қаласы, Зенков к., 24А. Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі, Мәжіліс залы

 

Модератор: ҚАЛНИЯЗ БАҚЫТЖАН ІЗІМҒАЛИҰЛЫ – өнертану ғылымдарының магистрі, Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан)

 

Жауапты хатшы: ЖҰБАТҚАНОВА ҚОЛҚАНАТ ЖАРАСҚЫЗЫ – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің қызметкері (Алматы қ., Қазақстан)

 

ШАПИКОВА ВЕНЕРА БАУЫРЖАНҚЫЗЫ – тарихшы-этнограф маман, Атырау облысы тарихи-өлкетану музейі, Этнография және өлке табиғаты ғылыми зерттеу бөлімінің маманы (Атырау қ., Қазақстан)

Музей қорындағы мемориалдық-музыкалық аспаптардың тарихы  

 

РЫСБАЕВ БАҚЫТЖАН ХУДАЙБЕРГЕНОВИЧ – Маңғыстау облыстық тарихи-өлкетану музейі, жалпы тарих бөлімінің музей маманы (Ақтау қ., Қазақстан)

Мемориалдық музыкалық аспаптар: ғылыми-зерттеу, жинау және насихатау

 

АКИМОВ ТҰРАР ШАМШАТДИНҰЛЫ – тарих ғылымдарының магистрі, ОҚО Тарихи-мәдени этнографиялық орталығының директор орынбасары (Түркістан қ., Қазақстан)

ОҚО тарихи-мәдени этнографиялық орталық қорындағы мемориалды музыкалық аспаптар

 

САЛИХОВА ЛАЗЗАТ ЕСТЕНОВНА Атырау облысы тарихи-өлкетану музейі, Этнография және өлке табиғатын ғылыми-зерттеу секторының жетекшісі (Атырау қ., Қазақстан)

Музей қорындағы музыкалық аспаптардың ерекшелігі

 

АЙЖЫ ЖАННА ЭДУАРДОВНА – старший научный сотрудник отдела культуры, искусства и религии, Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва (Республика Тыва, г. Кызыл)

Музыкальные инструменты Донгака Окаанчыка как память о выдающемся мастере (по материалам из коллекций национального музея)

 

ШАМАЕВА МАРИАМ ИВАНОВНА – преподаватель теоретических дисциплин, ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»,  ГБУ РС(Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии» (Республика Саха (Якутия), г. Якутск)

 «Конструктивные особенности струнных инструментов якутского мастера-изготовителя Габышева Р.П.»

 

Секция 2

 

ХАЛЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ

ДАМУ МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ҮРДІСТЕРІ

 

ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

 

Алматы қаласы, Зенков к., 24А. Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі, Мәжіліс залы

 

Модератор: ИБРАШЕВА ШАРА ОҢҒАРҚЫЗЫ – т.ғ.к., Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің аға ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан)   

 

Жауапты хатшы: АБДУЛЛИНОВА ГУЛЬЗИРА ГАЙСАЙҚЫЗЫ – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің қызметкері (Алматы қ., Қазақстан)

 

ШҮКІМАН ЕРКІН әнші, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы (Алматы қ., Қазақстан)

Бұрынғының мұрагері, бүгінгінің бұйдагері

 

ӘБУҒАЗЫ МҰРАТ ҚАЗЕНҰЛЫ – күйші, өнер зерттеуші, ҚР Мәдениет қайраткері, Т. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясының доценті (Алматы қ., Қазақстан)

Сәдуақас Балмағамбетов

 

ИБРАШЕВА ШАРА ОҢҒАРҚЫЗЫ – т.ғ.к., Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің аға ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан) 

Жыр жампозы – Көшеней Рүстембекұлы

 

АҚИЯШЕВ АЙСАРБЕК – Т. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясының студенті (Алматы қ., Қазақстан)

Тарбағатайдың тарланбоз күйшісі

 

МҮПТЕКЕҚЫЗЫ БАҒДАТ – журналист-этнограф, Қазақстан Журналистер Одағы сыйлығының лауреаты, «Алматыжер» КМК, аудармашы (Алматы қ., Қазақстан)

Өнер саңлағы

 

ЖҮЗБАЙ ЖАНҒАЛИ ӘЛІМХАНҰЛЫ – Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры (Астана қ. Қазақстан)

Уәли Бекеновтің күйтанымдағы беделі

 

МҮПТЕКЕҚЫЗЫ БАҒДАТ – журналист-этнограф, Қазақстан Журналистер Одағы сыйлығының лауреаты, «Алматыжер» КМК, аудармашы (Алматы қ., Қазақстан)

Күй деп соққан жүрегі

 

Секция 3

 

ХАЛЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ ӨНЕРІН НАСИХАТТАУДЫҢ

ӘР ТҮРЛІ ӘДІСТЕРІН ЖҮЙЕЛЕУДІҢ ТИІМДІЛІГІ

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМАТИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

 

Алматы қаласы, Зенков к., 24А. Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі, Мәжіліс залы

 

Модератор: ҚАЙРАТҰЛЫ РҮСТЕМ – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан

 

Жауапты хатшы: ҚОЖАХАН ЖАНСАЯ НУРХАНҚЫЗЫ – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің қор сақтаушысы (Алматы қ., Қазақстан)

 

ДАЛБАҒАЙ ГҮЛФАЙРУЗ ЕСІМХАНҚЫЗЫ – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, Халық музыкасы факультетінің аға оқытушысы (Алматы қ., Қазақстан)

Көне үрлемелі аспаптарды қалпына келтірудегі Болат Сарыбаевтың рөлі

 

НАУРЗБАЕВА ЗИРА ЖЕТИБАЕВНА – кандидат философских наук, модератор сайта Otuken.kz (Алматы қ., Қазақстан)

Таласбек Асемкулов как музыкальный мастер

 

ҚАЙРАТҰЛЫ РҮСТЕМ – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан)

Домбыра жасау технологиясының кейбір мәселелері

 

ИБРАШЕВА ШАРА ОҢҒАРҚЫЗЫ – т.ғ.к., Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің аға ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан) 

Жарас бақсының қобызы – музейдегі құнды жәдігер

 

Секция 4

 

МУЗЫКАЛЫҚ МҰРАНЫ ЖИНАҚТАУ ЖӘНЕ

ЖАРИЯЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ ПРОБЛЕМАЛАРЫН АНЫҚТАУ

 

ВЫЯВИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СБОРА И ТРАНСЛЯЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ

 

Алматы қаласы, Зенков к., 24А. Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі, Мәжіліс залы

 

Модератор: НҰРАҚЫН АБЫЛАЙ АСХАТҰЛЫ – өнертану ғылымдарының магистрі, Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан)

 

Жауапты хатшы: КҮЛЕШ ҚУАНЫШ БЕКАРЫСҰЛЫ – Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің кіші ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан)

 

ТОРТЕНОВА ГУЛЬНУР ШАЛАТАЕВНА Семей қаласының облыстық тарихи-өлкетану музейі, «Ғылыми-әдістемелік және көпшілікпен экскурсиялық жұмыстар» бөлімінің меңгерушісі (Семей қ., Қазақстан)

Мемориалдық музыкалық аспаптар

 

НҰРПЕЙІСОВА СВЕТЛАНА ҚҰСПАНҚЫЗЫ – Атырау облысы тарихи-өлкетану музейі, ғылыми қор бөлімінің меңгерушісі (Атырау қ., Қазақстан)

Көне домбыра сыры

 

НҮРКЕНОВ РҮСТЕМ ШАХЫМҰРАНҰЛЫ – өнертану ғылымдарының магистрі, ҚР Ұлттық музейі, «Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу институтының ғылыми қызметкері (Астана қ., Қазақстан)

Оңтүстік Алтайда табылған музыкалық аспаптар

 

ІЗМҰРАТОВА ЗӘМЗӘГҮЛ ШӘРІПҚЫЗЫ – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, Халық музыкасы факультетінің домбыра кафедрасының доценті (Алматы қ., Қазақстан)

Шертер аспабының дамуы мен оқытылуы

 

ЖАҚЫПБЕК НҰРГҮЛ БИЖАНҚЫЗЫ – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ұстазы (Алматы қ., Қазақстан)

Жетіген аспабын дамыту жолдары

 

ШАРИПБАЕВА АКНАР ТАТТИБАЕВНА магистр, кобызистка, артист оркестра. КГКП Академический оркестр казахских народных инструментов им. Дины Нурпеисовой (Казахстан, г. Атырау)

К некоторым вопросам изучения кобызов в музее народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

 

МУРАДОВА ЗУЛЬФИЯ АЛИЕВНА – PhD искусствоведения, заведующий отделом музыкального искусства, старший научный сотрудник, Институт искусствознания Академии наук Республики Узбекистан (Узбекистан, г. Ташкент)

Средневековый смычковый рубаб: гипотезы и доказательства существования

 

ТОМСКАЯ АННА ИВАНОВНА – артистка оркестра Национального театра танца РС(Я) им.С.А.Зверева-Кыыл Уола, преподаватель Якутского музыкального колледжа им.М.Н.Жиркова, отличник культуры РС (Я), член СТД РФ (Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск.)

Якутские музыкальные инструменты: традиции и современность

 

DAUKEYEVA SAIDA – PhD, Visiting Scholar, Humboldt-Universität zu Berlin (Germany, Berlin)

Qalaqsha dombyra: a Kazakh plucked lute from Mongolia

 

                                 МЕМОРИАЛДЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАР: ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ, ЖИНАУ ЖӘНЕ НАСИХАТТАУ

                                                                        Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

                                                                                                   БАҒДАРЛАМА

                                                                                        Алматы қ., 27 қазан 2017 ж.